تماس با ما

تعداد بازدید:۲۰۶۷

معاون اداری و مالی (دکتر عزیزی)                              33594330-33583114(فکس)-185

دفتر معاونت اداری و مالی (آقای جوانمرد)                                                                    185

مدیر مالی (خانم قانع)                                     33584010-33583114(فکس)- 180

رییس اداره حسابداری()                                                                             184

کارشناس حسابداری ( )                                                                       184

رییس اداره رسیدگی به اسناد مالی (خانم احمدی )                                                         182

مسئول حقوق و دستمزد( )                                                                      181

کارشناس حقوق و دستمزد ()                                                                    181

مسئول انبار و اموال  ()                                                                            183

مسئول صندوق رفاه (آقای ابراهیم پور)                                                   33594339- 187

رییس درآمدها و شهریه دانشجویی(خانم پازوکی )                                                          186

مدیر اداری ()                                                              33594333-190

کارگزینی کارکنان (آقای عباسی)                                                                                109

کارگزینی کارکنان (آقای )                                                                               108

دبیرخانه ( خانم میرزایی)                                              33584011(فکس)- 191

کارپردازی و تدارکات (آقای مدنی )                                           33584014- 189

ترابری (آقایان رحیمی – عباس نژاد )                                                                          212

انبار (آقای نوری مقدم)                                                                                                127

امور عمومی (بخشی )                                                                                             126

انتشارات فاز 1                                                                                                      205

آبدارخانه دانشکده هنر و معماری طبقه اول()                                               118

آبدارخانه دانشکده هنر و معماری طبقه همکف()                                              117

آبدارخانه دانشکده علوم انسانی ()                                                                       213

مسئول انتظامات(آقای رشیدیان)                                                                                   124

انتظامات درب ورودی                                                                            33587404-111

انتظامات درب ورودی خواهران                                                                                   110

انتظامات دانشکده علوم پایه                                                                                      113

انتظامات دانشکده هنر و معماری                                                                                112

انتظامات دانشکده فنی و مهندسی                                                                               114

انتظامات دانشکده علوم انسانی                                                                                   115

انتظامات آزمایشگاهها و کارگاهها                                                                                116

سانترال تلفن فاز 2                                                                                           101- 100