اداره حسابداری

تعداد بازدید:۲۳۸۵

رئیس اداره حسابداری:

نام ونام خانوادگی: شیرین احمدی

تلفن دفتر : 59-33594950                    داخلی : 182

     شرح وظایف

*بررسی و کنترل صورت مغایرت بانکی و پیگیری جدی در جهت رفع مغایرت احتمالی و در صورت مشاهده مغایرت بلافاصله با گزارش به مافوق سعی در جهت رفع آنها.

*دریافت کلیه چکهای دریافتی از بانک و ثبت در دفاتر مربوطه و تحویل به افراد با اخذ امضاهای مجاز و پیگیری جهت مقایسه چکهای استفاده شده و استفاده نشده و نگهداری ته چکهای مربوطه.

*کنترل و اجرای صحیح و طبقه بندی کدینگهای حسابداری مطابق بخشنامه های صادره همراه با رعایت استانداردها و اصول حسابداری.

*پیگیری تسویه پیش پرداختها و علی الحسابها و مطالبات و حسابهای راکد و هچنین تعیین تکلیف حسابهای راکد و... مطابق مقررات و آیین نامه های دانشگاه.

*تنظیم و صدور اسناد هزینه با توجه به بخشنامه ها ، دستورالعملها همراه با رعایت قوانین و مقررات سازمان امور مالیاتی وبیمه ای کشور.

*تهیه گزارش از حسابها در سطوح مختلف اعم از کل، معین 1، معین 2 و تفصیلی و حصول اطمینان از بالانس بودن حسابها و کشف و رفع اختلاف احتمالی مشاهده شده.

*اعلام هر گونه وضعیت مشکوک در اسناد صادره به مافوق و ترتیبی اتخاذ شود تا موضوع روشن شده و اصلاح و اقدامات بعدی صورت پذیرد.

*نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از صحت صدور اسناد اصلاحی صادر شده.

*انجام اقدامات لازم به منظور تهیه ترازهای ماهانه و برنامه ریزی برای تراز پایان سال مالی (بستن حسابها)

*همکاری با حسابرسان و بازرسان و سایر مراجع قانونی

گزارش کارهای اقدام شده و پیش رو

1-صدور چک پیش پرداختهای خرید  و تسویه کامل آنها پس از رسید انبار و فاکتورهای قانونی

2-صدور چک تنخواه پس از مطابقت با آیین نامه های و دستورالعملهای مربوطه

3-صدور چک علی حساب پرداختی و تسویه حساب آنها در موعد مقرر

4-کنترل کلیه حسابها (صندوق،بانک،بدهکاران،فی مابین واحدها، بستانکاران، ....)

5-ارسال منظم تراز ماهانه تا قبل از 15هرماه پس از بررسی و کنترل حسابها و اسکن تمامی مدارک به سازمان مرکزی

6-کنترل و رفع مغایرت کلیه حسابهای بانکی با همکاری پرسنل مالی که این امر مهم را انجام می دهند