اموردرآمدها

 اموردرآمدها:

نام و نام خانوادگی: ساره پازوکی

 مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس اداره امور درآمدها

تلفن دفتر :59-33594950            داخلی :186

 

 

 

تعداد بازدید:۱۲۱۰