حقوق و دستمزد

تعداد بازدید:۱۴۴۳

مسئول حقوق و دستمزد:

نام و نام خانوادگی: سیاب فرج زاده

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول حسابداری( حقوق و دستمزد)

حسابدار(حقوق و دستمزد):

نام و نام خانوادگی:  سودابه کریمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی حسابداری

تلفن دفتر :59-33594950           داخلی :188