اداره کارگزینی کارکنان

کارگزینی:

رئیس: شیوا بابازاده

مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت بازرگانی                           

سمت: رئیس اداره  کارگزینی

تلفن دفتر:59-33594950                         داخلی:109

 

کارشناس کارگزینی:

نام و نام خانوادگی: محبوبه محبوبی                داخلی108  

 

 
تعداد بازدید:۹۳۰