اداره کارگزینی کارکنان

تعداد بازدید:۱۴۳۹

کارگزینی:

رئیس اداره  کارگزینی :

نام ونام خاتوادگی: وحید عباسی

مدرک تحصیلی:   ارشد مدیریت بازرگانی

رشته تحصیلی:                      

 

تلفن دفتر:59-33594950                         داخلی:109

 

کارشناس کارگزینی:

نام و نام خانوادگی:    

مدرک تحصیلی:   

رشته تحصیلی:         

  داخلی108