اداره صندوق رفاه دانشجویی و تسهیلات اعتباری

رئیس صندوق رفاه دانشجویی و تسهیلات اعتباری:

نام و نام خانوادگی: سعید ابراهیم پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم :33594333

تلفن دفتر :59-33594950          داخلی :187

                                                                               

 

 

تعداد بازدید:۹۳۹