اداره صندوق رفاه دانشجویی و تسهیلات اعتباری

تعداد بازدید:۲۵۵۸

 

 

 

رئیس صندوق رفاه دانشجویی و تسهیلات اعتباری:

نام و نام خانوادگی: سعید ابراهیم پور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

تلفن مستقیم :33584016

تلفن دفتر :59-33594950          داخلی :187