مدیریت امور مالی

تعداد بازدید:۳۹۴۳

 

نام و نام خانوادگی : فاطمه قانع

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد 

تلفن دفتر: 59-33594950               داخلی: 180

شرح وظایف

*اقدام و نظارت بر اجرای صحیح قوانین مالیاتی ، بیمه ای و مقررات و آئین نامه های مالی که از طرف سازمان مرکزی دانشگاه تهیه ، تدوین و به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می گردد.

 *اقدام و نظارت بر اجرای صحیح تنظیم حسابها و دفاتر قانونی و نگهداری اسناد و مدارک مالی و محاسباتی و نگهداری حسابها و کنترل ثبت رایانه ای  و تقسیم کار بین ادارات و پرسنل تحت سرپرستی.

*اقدام و نظارت بر تهیه ترازهای ماهیانه و پایان سال واحد دانشگاهی.

*اقدام و نظارت در تهیه و تنظیم اسناد هزینه کلیه پرداختها ، اعم از حقوق و دستمزد و یا سایر هزینه ها (جاری یا سرمایه ای) و انطباق آن با آئین نامه ها و ضوابط دانشگاه.

*نظارت بر تهیه و تنظیم صورت مغایرت حسابهای بانکی .

*اجرای کدینگ  (طبقه بندی ) حسابها  ،  بر اساس شکل متحد ، بهمنظور  ایجاد وحدت رویه

*اقدام و نظارت بر وصول درآمدها و ثبت و نگهداری صحیح حساب وصولی ها و درآمدهای واحد دانشگاهی .

*اقدام و نظارت بر حفظ اموال و دارائیهای واحد دانشگاهی .

*نظارت و رسیدگی بر تنخواه گردان ها ، پیش پرداخت ها و عمرانی وعلی الحساب های پرداختی به افراد حقیقی و حقوقی

*نظارت بر هزینه های واحد به نحوی که رعایت سرفصل های بودجه ای به نحو قابل قبول انجام شود

*شرکت در جلسات کمسیون معاملات دانشگاه و کمیته وامها وجلسات مزایده ، مناقصه و... .

*همکاری با دفتر طرح ، برنامه و بودجه (حوزه معاونت پژوهشی) جهت تنظیم بودجه واحد در مقاطع زمانی مختلف .

*همکاری ، اقدام و نظارت در امر انبار گردانی و اموال گردانی تا قبل از پایان سال در واحد دانشگاهی

*نظارت بر مصرف اعتبارات طبق مقررات و ضوابط قانونی

*انجام اقدامات لازم در زمینه سایر مواردی که در حدود وظایف پیشنهاد می شود.

 

گزارش کارهای اقدام شده و پیش رو

1-کنترل و تایید  کلیه اسناد مالی و چکهای صادره  و پیگیری جهت پرداخت چکهای صادره به حساب ذینعان ازجمله سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی در زمان مقررتا مشمول جریمه نگردند

2-پیگیری و کنترل تراز ماهانه که در اسرع وقت(قبل از پانزدهم هرماه) به سازمان مرکزی ارسال گردد

3-ارجاع کلیه نامه های دستی و اتوماسیون به کارکنان مالی و راهنمایی جهت صدور سند و تسهیل در کارها

4- تهیه و تنظیم فرمها استاندارد از طریق(word-excel) برای حوزه های مختلف جهت کنترل داخلی قوی تر و تسهیل در کارها ونظم کاری

5- تعامل و همکاری با مدیران حوزه های مختلف جهت تسهیل در کارها با توجه به مقررات و آیین نامه های صادره سازمانی

6- پیگیری و کنترل موجودی های واحد و گزارش روزانه به معاونت اداری و مالی جهت جابجایی حساب از جمله سپرده گذاری جهت سود آوری ومصرف بهینه

7- گزارش ماهانه به خزانه داری دانشگاه طبق فرمهای اعلامی

8- پاسخگویی و حل و فصل نمودن مشکلات دانشجویانی که از لحاظ مالی توانایی پرداخت ندارند با همکاری معاون اداری و مالی از طریق اخذچک و یا وام واعتبار موقت و...

9- آماده سازی و مقدمات اولیه جهت اموال گردانی و انبار گردانی واحد با توجه به نزدیکی به پایان سال95 و ارائه گزارش به سازمان مرکزی

10- شرکت در جلسات کمیته تخفیفات، کمیته وامها، کمیسیون معاملات و.....

11-آماده سازی سیستم شهریه جهت ثبت نام ترم2-96-95

12-آماده سازی کارکنان جهت عملیات بستن حسابهای پایان سال مالی برابر بخشنامه بستن حساب سال95

13- بررسی و کنترل حسابهای واحد از طریق گزارش گیری سیستم حسابداری و رفع خطاهای انجام شده توسط کارکنان مالی و اصلاح آنها

14-جلسه با کارکنان مالی و توجیه بخشنامه ها و آیین نامه ها سازمانی جهت ثبت اسناد مالی برابر مقررات

15-سایر کار محوله که از مقام مافوق پیشنهاد می گردد شامل گزارشات مختلف فرهنگی،پژوهشی،عمرانی،و...