درباره معاونت

تعداد بازدید:۲۱۱۵

معاونت اداری و مالی مسئول نظارت بر اجرای کلیه امور حقوقی دانشگاه ، قراردادهای امورساختمانی و تاسیساتی ، خدماتی ، رسیدگی به هدف های اجرایی دانشگاه ، پیش بینی بودجه و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه است . همچنین این معاونت در زمینه برقراری نظام امور اداری و اجرای دقیق مقررات و ضوابط اداری و مالی فعالیت می کند تا راه برای تحقق اهداف آموزش عالی هموار گردد.