معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونتوسعه مدیریت و منابع :

نام و نام خانوادگی: آرمان نجات دهکردی

سوابق تحصیلی :

سوابق اجرایی :

آدرس ایمیل :

تلفن مستقیم :33594330

تلفن دفتر :59-33594950           داخلی :185

 

 

مسئول دفتر:

نام و نام خانوادگی: رحمن هداوند

مدرک تحصیلی: دیپلم        

تلفن مستقیم :33594330

تلفن دفتر :59-33594950           داخلی :185

تعداد بازدید:۱۴۸۳